Privacyverklaring Tennisvereniging Didam

Dit is de privacy verklaring van Tennisvereniging Didam gevestigd aan de Luijnhorststraat 8 te Didam en ingeschreven in het handelsregister van de KvK Arnhem onder nummer 40121058.
Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens Tennisvereniging Didam (verder T.V.D. genoemd) verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
T.V.D. zet zich in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacy gevoelige gegevens te beschermen. T.V.D. ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG genoemd).

Gebruik van persoonsgegevens
T.V.D. verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u:
• lid wordt van de vereniging
• als betaalde kracht en/of vrijwilliger actief bent
• donateur wordt van de vereniging
• een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging
• aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie
• middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt.
• onze website bezoekt

T.V.D. verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
• naam, adres, woonplaats (naw)
• geslacht m/v
• geboortedatum
• mailadres
• telefoonnummers
• bankrekening
• lidnummer KNLTB
• speelsterkte (bron KNLTB)
• pasfoto
• aanmeldingsdatum
• voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)/voogd

Overige afgeleide gegevens:
• sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
• inschrijvingen voor activiteiten

T.V.D. gebruikt deze (persoons)gegevens voor:
• het effectueren en continueren van het lidmaatschap
• aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Tennis Bond (KNLTB)
• automatische incasso t.b.v. contributie
• voor (persoonlijke) communicatie
• het eventueel opnemen van contact
• verzenden van nieuwsbrieven, digitaal en/of via de post
• betalen van vrijwilligers bijdragen en of loon
• deelname aan (wedstrijd)activiteiten
• vermelding van namen en contactgegevens op de TVD-site voor zover dit relevant is in het kader
van de uitvoering van vrijwilligerstaken
• vermelding van namen in haar media voor team-informatie en of beeldmateriaal
• uitingen in nieuwsbrieven en andere media voor wedstrijduitslagen

Bewaartermijnen
T.V.D. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor T.V.D. uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met T.V.D. of zolang als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen na afloop van de overeenkomst, over het algemeen 7 jaar. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Informatie
Op onze site www.tvdidam.nl vindt u de volgende documenten met informatie betreffende de gegevens verwerking:
De privacyverklaring
Register Verwerking Persoonsgegevens
Toelichting op het Register Verwerking Persoonsgegevens

Wijziging en bezwaar
Voor informatie over de volgende onderwerpen kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier:
• vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
• vragen over de wijze waarop T.V.D. uw persoonsgegevens verwerkt
• vragen over inzage in de persoonsgegevens die T.V.D. met betrekking tot u verwerkt

Derden
T.V.D. verstrekt uw gegevens aan derden voor zover dat in het kader van het lidmaatschap nodig is. Detail informatie hierover vindt in de het Register Verwerking Persoonsgegevens (zie paragraaf Informatie).

Wijzigen Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring, het Register Verwerking Persoonsgegevens en/of de Toelichting op het Register Verwerking Persoonsgegevens in de toekomst wordt gewijzigd. Wij adviseren u om deze bronnen op onze TVD-site (www.tvdidam.nl) regelmatig te raadplegen.